Lex Lietuva

PRIVATUMO POLITIKA

 

Šioje privatumo politikoje UAB „Vento Nuovo“ (toliau – Vento Nuovo arba Mes) vystanti Teisės aktų ir jų projektų stebėsenos sistemą „Lex Lietuva“ (toliau – Lex Lietuva) ir esanti tvarkomų duomenų valdytoju (toliau – Duomenų valdytojas) pateikia informaciją apie tai, kaip šioje svetainėje www.lexlietuva.lt yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Pasiliekame teisę ateityje koreguoti šią politiką, todėl rekomenduojame skirti šiek tiek laiko bei reguliariai susipažinti su aktualia privatumo politika bei savo asmens duomenų tvarkymo sąlygomis

 

Mes patvirtiname, kad www.lexlietuva.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami ir tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

Duomenų valdytojo duomenys:

UAB „Vento Nuovo“

Įm. k. 301793500

Adresas: J. Jasinskio g. 14A-11, LT-01112 Vilnius

Už duomenų apsaugą įmonėje atsakingas asmuo: direktorius Šarūnas Frolenko

Tel. Nr.: +37065933875

El. p.: [email protected]

 

Kokius Jūsų duomenis renkame?

 

Lex Lietuva paslaugų tiekimo (įskaitant nuotolinių paslaugų sutarčių sudarymo ir administravimo) tikslu, Registracijos sistemoje metu renkame ir tvarkome šiuos, Jūsų pateiktus asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas.

 

Taip pat, Jums naudojantis Lex Lietuva paslaugomis, tvarkome paslaugų naudojimosi metu, sistemoje sugeneruota informacija:

 • Paskyros sukūrimo data;
 • Paskyros aktyvavimo (el. pašte) data;
 • Paslaugų užsakymo istorija;
 • Vartotojo rolė sistemoje;
 • Išrašytos išankstinės ir (ar) galutinės sąskaitos;
 • Sukurtos (aktyvios) užduotys;
 • Jums išsiųsti el. laiškai (t. y. stebėsenos informacijos siuntimo istorija);
 • Techniniai naršymo duomenys (kaip pvz., įrenginio ir naršyklės informaciją, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį, naršymo būdus, veiksmus ir pan.).

 

Pasibaigus nemokamam 30 d. sistemos išbandymo laikotarpiui ir Jums pratęsiant naudojimąsi sistema pasirenkant vieną iš siūlomų paslaugų planų, kai paslauga užsakoma juridinio asmens vardu, Mes papildomai renkame šiuos juridinio asmens duomenis:

 • Juridinio asmens pavadinimas;
 • Juridinio asmens kodas;
 • Juridinio asmens adresas;
 • Juridinio asmens PVM mokėtojo kodas (jeigu yra).

 

Papildomai nurodome, kad surinktus Jūsų asmens duomenis naudojame šiems uždaviniams įgyvendinti:

 • Tinkamai įvykdyti ir užbaigti Jūsų registraciją Lex Lietuva sistemoje, kad galėtumėte naudotis sistemos teikiamomis galimybėmis;
 • Pagal Jūsų sistemoje susikurtas užduotis siųsti Jums aktualią teisės aktų stebėsenos informaciją;
 • Išankstinių ir PVM sąskaitų generavimui sistemoje, siekiant pateikti Jums sąskaitą už suteiktas paslaugas, įskaitant iš sąskaitų siuntimą el. paštu;
 • Siekiant užtikrinti nesibaigiantį Lex Lietuva sistemos veikimą, paslaugų teikimą (administravimą, aptarnavimą ir tobulinimą).

 

Atkreipiame dėmesį, jog minėti duomenys yra renkami ir tvarkomi vadovaujantis šiomis asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

 • Asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir (ar) įvykdyti su Jumis sudarytas Sutartis dėl Lex Lietuva paslaugų teikimo (Reglamento 6(1)(b) str.);
 • Asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant teisėtų Vento Nuovo interesų (Reglamento 6(1)(f) str.), kaip pvz., sudaryti ir vykdyti bei administruoti su juridiniais asmenimis sudarytas Lex Lietuva paslaugų teikimo sutartis; užtikrinti mokesčių už suteiktas Paslaugas surinkimą, skolų administravimą, žalų valdymą; užtikrinti savo ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą; užtikrinti Paslaugų teikimą, jų priežiūrą ir tobulinimą;
 • Asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdytos Vento Nuovo taikoms teisinės prievolės (Reglamento 6(1)(c) str.), kaip pvz., buhalterinės apskaitos, mokesčių ar kitų viešųjų prievolių; vartotojų teisių apsaugą; asmens duomenų apsaugą ir (ar) kitose taikomose srityse nustatytas prievoles.

 

Norime pažymėti, jog Vento Nuovo nustato šiuos asmens duomenų saugojimo terminus:

 • Jeigu Sutartis dėl Paslaugų teikimo buvo nutraukta pasibaigus 30 d. bandomajam laikotarpiui, duomenys (įskaitant pačią paskyrą) bus tvarkomi 1 metus, skaičiuojant nuo paskutinio naudojimosi paslaugomis, turiniu ar prisijungimu prie sistemos dienos, o pasibaigus šiam laikotarpiui – suarchyvuojami ir saugomi 10 metų (t. y. suarchyvavus šiuos duomenis, Jūsų paskyra tampa nepasiekiama, todėl daugiau negalėsite prisijungti prie paskyros ir (ar) tais pačiais duomenimis užregistruoti naujos paskyros);
 • Duomenys susiję su sudarytomis ir (ar) vykdomomis sutartimis (įskaitant mokėjimų informaciją) tvarkomi visą Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu, tačiau ne ilgiau kaip 10 m. po jos pabaigos arba galutinio atsiskaitymo už paslaugas (PASTABA: šis saugojimo terminas nustatytas atžvelgiant į Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės rekomendacijomis);
 • Klientui siųsti el. laiškai (t. y. stebėsenos informacijos siuntimo istorija) sistemoje saugoma 30 dienų.

 

Informuojame, kad norint naudotis Lex Lietuva teikiamomis paslaugomis ir užsiregistruoti Lex Lietuva sistemoje (t. y. sudaryti paslaugų teikimo sutartį) Jūs turite pateikti registracijos sistemoje metu prašomus (privalomus) asmens duomenis. Nepateikus prašomų asmens duomenų, sutartis su Jumis negalės būti sudaroma bei Jums nebus leidžiama naudotis Mūsų siūloma teisės aktų ir jų projektų stebėsenos sistema.

 

Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, Mes rinksime ir (ar) naudosime šiuos Jūsų Registracijos metu pateiktus asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris (kai nurodytas);
 • Sutikimas gauti Lex Lietuva Naujienlaiškį (teisėkūros ir politinių įvykių apžvalgą);
 • Kiti duomenys susiję su Lex Lietuva naudojimu (kaip pvz., paslaugų užsakymo istorija ir pan.).

 

Papildomai nurodome, kad surinktus Jūsų asmens duomenis naudojame šiems uždaviniams įgyvendinti:

 • Informuoti Jus apie pasikeitimus ir (ar) naujas paslaugas Lex Lietuva sistemoje bei siūlyti Jums Mūsų prekes ir (ar) paslaugas, įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą;
 • Siųsti Jums savaitines teisėkūros bei politinių įvykių apžvalgas (su atskiru Jūsų sutikimu);

 

Atkreipiame dėmesį, jog minėti duomenys yra renkami ir tvarkomi vadovaujantis šiomis asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

 • Jūs davėte sutikimą, kad Mes galėtume Jums siųsti naujienlaiškius ir (ar) kitą tiesioginę rinkodarą (Reglamento 6(1)(a) str.);
 • Asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant teisėtų Vento Nuovo interesų (Reglamento 6(1)(f) str.), kaip pvz., vadovaujantis LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d., nuostatomis, siųsti Jums panašių prekių ir (ar) paslaugų pasiūlymus, ir (ar) kitą rinkodarą.

 

Norime pažymėti, jog Vento Nuovo nustato šiuos asmens duomenų saugojimo terminus:

 • Naudojantis Mūsų teikiamomis paslaugomis ir pateikiant savo kontaktinius duomenis, šie duomenys, LR Elektroninių ryšių 69 str. 2 d., nustatyta tvarka, gali būti naudojami (tvarkomi) siunčiant Jums tiesioginę rinkodarą visą paslaugų teikimo (sutarties galiojimo) laikotarpį ir 24 mėn. po sutarties galiojimo pasibaigimo. Nepaisant to, Jūs bet kuriuo momentu galite atsisakyti gauti Mūsų siunčiamą tiesioginę rinkodarą, tokiu atveju Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu nebus tvarkomi (naudojami ir (ar) saugomi).
 • Jūsų duoto sutikimo faktas saugomas visą sutikimo galiojimo laikotarpį ir 24 mėn. po sutikimo galiojimo pabaigos. Sutikimo galiojimo terminas – iki 24 mėn., tačiau ne ilgiau nei iki sutikimo atšaukimo dienos.

 

Papildomai, informuojame, kad bet kuriuo metu galite atsisakyti Mūsų siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, atšaukdami savo duotą sutikimą arba išreikšdami nenorą gauti Mūsų siunčiamus pranešimus. Tai galite padaryti, gautame el. laiške paspausdami atsisakymo nuorodą. Tačiau, svarbu paminėti, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui vykdytam iki sutikimo atšaukimo momento.

 

Asmens duomenų gavėjų kategorijos:

 

Siekiant aukščiau nurodytų tikslų, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie Mums padeda administruoti interneto svetaines ir saugoti joje esančius duomenis (t. y. IT, marketingo ar kitų paslaugų tiekėjams, veikiantiems kaip Mūsų Duomenų tvarkytojai).

 

Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus (teisės aktų nustatyta tvarka) ir (ar) siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

 

Pažymime, kad Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai dažniausiai yra įsikūrę Europos Sąjungos valstybėse narėse arba jiems patikėtus duomenis saugo Europos Sąjungoje. Tik keli kruopščiai atrinkti tvarkytojai (pvz., tokie kaip „Mailchimp“) duomenis tvarko už Europos Sąjungos ribų. Nepaisant to, Mes atidžiai stebime duomenų apsaugos priežiūros institucijų praktiką ir gaires dėl duomenų perdavimo už Europos Sąjungos ribų ir kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis duomenys yra perduodami ir gali būti vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo už Europos Sąjungos ribų. Tinkamam duomenų saugumo lygiui užtikrinti bei teisėtam duomenų perdavimui garantuoti Vento Nuovo su duomenų tvarkytojais sudaro sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas Standartines Sutarčių Sąlygas duomenų perdavimui už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų arba vadovaujasi kitais BDAR nustatytais pagrindais ir sąlygomis.

 

Asmens duomenų saugumas

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas. Tačiau negalime garantuoti absoliutaus tvarkomų asmens duomenų saugumo, todėl perduodami bet kokią informaciją (įskaitant asmens duomenis) prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką.

 

Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

 

Pažymime, kad Visi Mūsų darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

 

Jūsų teisės

 

Kiekvienas duomenų subjektas, t. y., kiekvienas iš Jūsų, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turite šias teises:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni Jūsų asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • prašyti gauti savo asmens duomenis (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu) ir (ar) juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma („teisė į duomenų perkeliamumą“).
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.).
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ([email protected]).

 

Tvarkydami Jūsų duomenis, Mes netaikome tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba panašiu būdu galėtų daryti Jums didelį poveikį.

 

Duomenų subjektai, t. y. kiekvienas iš Jūsų, savo teises gali įgyvendinti teikiant Mums rašytinį prašymą paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: [email protected]; arba raštu – adresu J. Jasinskio 14A-11, LT-01112 Vilnius.

 

Kad būtų apsaugotas Jūsų privatumas ir saugumas, turime teisę imtis priimtinų priemonių, kad prieš įgyvendinant Jūsų prašomas duomenų subjekto teises, patikrintume Jūsų tapatybę. Todėl, Pateikdami prašymą, privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

  • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

 

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per pirmąjį mėnesį, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

 

Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

 

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

 

Papildomai informuojame, kad galime nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Trečiųjų šalių pateikiama informacija

 

Mūsų svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš šios interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai susipažinti su jų Privatumo politika.

 

Susisiekite su mumis

 

Jeigu Jums kilo papildomų klausimų dėl mūsų privatumo politikos ir jos taikymo nuostatų prašome susisiekti su mumis el. paštu [email protected]; arba telefonu +370 694 82939.

 

Paskutinį kartą atnaujinta

2021 m. rugpjūčio 31 d.